Privacy policy

 

Az AD Csoport Kft. csapata elkötelezett az Ön adatainak védelme mellett. Célunk, hogy folyamatosan fejlesszük az Önnek nyújtott szolgáltatásokat, és lépést tartsunk a technológiai fejlődéssel. Az Önnek nyújtott szolgáltatások kiemelkedő minősége érdekében felhasználjuk az Öntől kapott információkat, ugyanakkor védjük is az Ön személyes adatait.

Az AD Csoport Kft. (székhely: 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 6. 3. emelet 23., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-860411, továbbiakban „Társaság”) minden szolgáltatásával érintett személy személyhez fűződő jogát tiszteletben tartja. A jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban „Adatvédelmi Szabályzat”) a Társaság személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységéről nyújt tájékoztatást.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi weboldalakra, és azok aloldalaira vonatkozik: profjava.com, adcsoport.hu

1. Az Ön adatainak kezelője: a Társaság

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Társaság az Ön személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)  rendelkezéseivel összhangban kezeli. A Szolgáltatásaink nyújtásához és teljesítéséhez bizonyos személyes adatok kezelése szükséges. Ön a személyes adatok kezeléséhez való önkéntes hozzájárulását a weboldalainkon történő regisztrációval, az önéletrajzának illetve adatainak e-mailben történő elküldésével, vagy az erre irányuló nyilatkozat aláírásával adja meg a Társaság részére. A Társaság által kezelt személyes adatainak forrása közvetlenül Ön. A Társaság az Adatvédelmi Szabályzatot időről időre, de legalább évente egyszer felülvizsgálja és frissíti. Az Adatvédelmi Szabályzat frissítésének legutóbbi időpontja az „UTOLSÓ FRISSÍTÉS” cím alatt az Adatvédelmi Szabályzatot tartalmazó weboldalon található meg. A Társaság Szolgáltatásainak igénybe vétele – a jelen Szabályzat módosításáról történő tájékoztatást követően – a jelen Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását jelenti.

2. Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre

2.1 Adatkezelés / adattovábbítás a Szolgáltatás nyújtása érdekében 

A tanácsadási, szoftverfejlesztési, informatikai, magán munkaerő-közvetítési illetve az ezzel kapcsolatos munkaerő piaci valamint karrierépítési szolgáltatások nyújtásához a Társaság az alábbi adatok önkéntes megadását kéri: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő és hely, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, bérigény. Ezeken az adatokon felül kezeljük az Ön által önkéntesen megadott egyéb adatokat (pl: az önéletrajzban feltüntetett egyéb személyes adatok), valamint olyan egyéb releváns adatokat, amelyeket az érintettek megadnak, mert számukra a cél eléréséhez (pl: megfelelő munkalehetőség megtalálása, megfelelő munkaerő megtalálása) fontos lehet. A felsorolt személyes adatok kezelésének célja a Szolgáltatás nyújtása, továbbá az ezzel kapcsolatos esetleges panaszok, minőségi problémák kezelése. Az Ön pályázati anyagát csak olyan ügyfeleinkhez küldjük el, amelyet Önnel előzetesen egyeztettünk, és az egyeztetés során azt Ön jóváhagyta. Az adattovábbítás tehát az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Társaság jogszabály kifejezett engedélye hiányában nem teszi hozzáférhetővé az Ön személyes adatait jogosulatlan harmadik személy részére. Az Ön panaszkezelés során megadott személyes adatai vonatkozásában feltételezzük az Ön adatkezeléshez megadott önkéntes hozzájárulását.

A Társaság a Szolgáltatás minél magasabb szintű megvalósítása, és az ezzel kapcsolatos szerződések előkészítése érdekében kezel adatokat. A kapcsolatfelvétel érdekében a Társaság nyilvános helyeken, önkéntesen megadott adatokat is gyűjt (pl: Linkedin), és ezek alapján is kezdeményez kapcsolatfelvételt. Amennyiben a kapcsolatfelvételünkre pozitív válasz érkezik Öntől, azon fogunk dolgozni, hogy minél magasabb színvonalon nyújthassuk Önnek a Szolgáltatást. A kapcsolatfelvétel során amennyiben Ön további adatokat is megad számunkra, azzal elősegíti, hogy magasabb szintű és személyre szabottabb szolgáltatást tudjunk Önnek nyújtani. Az adatait bizalmasan kezeljük, a Szolgáltatás megvalósítása és az Ön érdekében használjuk csak fel.

A folyamat során, amikor lehetőség nyílik rá (pl: személyes kapcsolatba kerülünk, feliratkozik valamilyen hírlevelünkre), kérhetjük, hogy az adatai kezeléséhez írásban vagy elektronikus formában külön is járuljon hozzá, vagy ezt a hozzájárulást erősítse meg számunkra.

Ha további adatokat nem ad meg nekünk, akkor nem tudjuk személyre szabottabban megszólítani, ezért előfordulhat, hogy általánosabb üzenetekkel tudjuk csak megkeresni, amíg az Önnel kapcsolatos, a Szolgáltatás megvalósítás érdekében alapvető adatokat nem biztosítja számunkra.

Természetesen bármikor kérheti az adatainak a törlését, de ilyen esetben nem fogja tudni a Szolgáltatást igénybe venni.

Az Ön számára ajánlott munkalehetőségeket a rendelkezésünkre álló adatok alapján próbáljuk a leginkább személyre szabottan eljuttatni Önhöz. Ha a rendelkezésünkre álló adatok esetlegesen nem pontosak, akkor kérheti az adatai pontosítását is.

Az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységünket folyamatosan fejlesztjük, és ehhez szívesen fogadunk Öntől is javaslatokat. Ez jelenthet informatikai fejlesztést vagy strukturális és munkaszervezési jellegű fejlesztéseket is.

A Társaság adatkezelésével kapcsolatban készítünk hatás és kockázatelemzést, amelynek eredményeit felhasználjuk a fejlesztéseink során. A hatás és kockázatelemzést rendszeres időközönként (legalább évente) elvégezzük, és szükség esetén pontosítjuk vagy kiegészítjük jelen Szabályzatot.

 

2.2 Egyéb adatkezelések, direkt marketing 

Annak érdekében, hogy Ön a Társaság által nyújtott további lehetőségeket kihasználhassa – így különösen a termékinformációk fogadása, avagy a Társaságtól érkező más tájékoztatások fogadása céljából bizonyos személyes adatok önkéntes szolgáltatását kérhetjük Öntől. Ilyen adatok lehetnek különösen a név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, születési idő és hely, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, bérigény, az ön által önkéntesen megadott egyéb adatok (pl: az önéletrajzban feltüntetett egyéb személyes adatok), olyan egyéb releváns adatok, amelyeket Ön megad, mert a cél eléréséhez (pl: megfelelő munkalehetőség megtalálása, megfelelő munkaerő megtalálása) fontos lehet. Ilyen adat lehet továbbá amennyiben Önhöz kötődik: a termékeinkkel kapcsolatos vélemények és az Ön preferenciái. 

2.3 Adatkezelés jogalapja

Jogos érdeken alapuló adatkezelés

Tekintettel arra, hogy a Társaság és Ön között jogi értelemben szerződéses jogviszony jön létre az adatkezelés elsődleges jogalapja a jogos érdek, amely az Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában, illetve a GDPR 6. cikk 1(f) pontjában, továbbá az Infotv. 6. § (5) bekezdés b) pontjában került meghatározásra. A Társaság az Ön önkéntes hozzájárulásával a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából az Ön külön további hozzájárulása nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, feltéve, hogy ezen jogos érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

A jogos érdeken alapuló adatkezelést meghaladó körben az Ön személyes adatainak kezelése az Infotv. 5 § (1) bekezdés a) pontja – illetőleg különleges adatok esetében az Infotv. 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján –, illetve a GDPR 6. cikk 1(a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ebben az esetben a személyes adatokat az Ön rendelkezése és érdekei szerint kezeljük és használjuk fel.

 

2.4 Rendezvényeken, személyes találkozókon mozgó és állóképek készítése, illetve azoknak a felhasználása

Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a rendezvényeinken vagy személyes találkozások alkalmával előfordulhat, hogy mozgó- és állóképfelvételek készülnek. A rendezvény vagy személyes találkozó helyszínére ellátogató Felhasználóink az eseményre történő belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy az esetlegesen róluk készült fotók és/vagy videók nyilvánosságra kerüljenek, azokat a Társaság a vonatkozó honlapokon, közösségi média felületeken, tájékoztatókban és hirdetésekben, valamint az eseményt bemutató egyéb felületeken felhasználja.

3. Adatfeldolgozók igénybevétele  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Társaság az Ön személyes adatait a SalesAutopilot Kft.-hez (székhely: 1089 Budapest, Golgota utca 3., cégjegyzékszám: 01 09 286773) mint adatfeldolgozóhoz továbbítja, illetve további adatfeldolgozó partnereinek adhatja át az Infotv. és GDPR rendelkezéseinek megfelelően. A Társaság megbízottainak folyamatosan frissített listája hozzáférhető Társaságunk honlapján.

4. Biztonsági intézkedések

Az Ön személyes adatai kezelésének tényleges helye a Társaság székhelye és telephelyei, amelyeknek listája a weboldalainkon a kapcsolat menüpontban megtalálható. A Társaság olyan biztonsági intézkedéseket, eszközöket és eljárásokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák a kezelt adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést, azok meg-változtatását, illetőleg a titokvédelmi szabályok érvényre juttatását szolgálják.

5. Adattárolás időtartama   

Az Ön adatait legfeljebb azon időtartamig kezeljük, ami a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célok eléréséhez vagy a jogos érdek fennállása miatt szükséges, azaz a fent hivatkozott tanácsadási, szoftverfejlesztési, informatikai, magán munkaerő-közvetítési illetve az ezzel kapcsolatos munkaerő piaci szolgáltatások nyújtása alatt és azt követő legfeljebb 6 éven keresztül, kivéve, ha az ennél hosszabb adattárolást a vonatkozó jogszabályok engedélyezik vagy kötelezővé teszik.

6. Az Ön jogai   

Ön bármikor tájékoztatást kérhet az általunk kezelt személyes adatairól, melyet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adunk meg Önnek. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, melyet a Társaság, mint adatkezelő a tiltakozás előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgál. Ha a kivizsgálást követően további kérdése vagy észrevétele marad, akkor kérjük, hogy jelezze felénk és a felvetett problémát igyekezni fogunk mindét fél kölcsönös megelégedettségének elérésére törekedve közös megegyezéssel rendezni. Amennyiben mégis előfordul az, hogy nem tudunk közösen megegyezni és Ön nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott elutasító döntéssel, Ön a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat. Az Ön jogainak megsértése esetén választása szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat bejelentéssel vagy az adatkezelővel szemben a Fővárosi Törvényszék előtt pert indíthat. Az adatok törlésére vagy helyesbítésére vonatkozó jogosultságát Ön bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk (lásd kapcsolati adataink a vonatkozó pontban). Ezzel összefüggésben kérhetjük Öntől, hogy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek az Ön személyére vonatkoznak.

7. Különleges adatok

Egyéb különleges adatokat (pl. etnikai hovatartozás, politikai vagy vallási meggyőződés, szervezeti tagság, szexuális orientáció, elkövetett bűncselekményekre vonatkozó rendőrségi nyilvántartás stb.) csak akkor gyűjtünk, ha annak speciális, törvényben előírt oka van (pl. a munkakör betöltése speciális biztonsági ellenőrzést követel meg, munkavédelmi szabályok írják elő, diszkriminációellenes programhoz szükséges), vagy ha erre vonatkozólag megszereztük az érintett személy külön, írásbeli engedélyét.

Felhívjuk a figyelmet hogy a Társaság kifejezett kérése nélkül tudomásunkra hozott (például: online regisztráció során feltöltött önéletrajzban) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk felelősséget. Kérjük, hogy az online regisztráció során feltöltendő önéletrajza ne tartalmazzon különleges adatot.

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat (2011. évi CXII. törvény 3§ 4. pont)

Annak érdekében, hogy a Társaság megfeleljen a törvények által előírt munkáltatói kötelességeinek, előfordulhat, hogy személyek egészségével kapcsolatos információkat (pl. munkaalkalmasság) is kell, hogy kérjen és kezeljen, amelyek azonban az orvosi titoktartást nem sértik.

8. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt.

Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords és Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre.

9. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Társaság az oldalainkon látható információk és márkák jogosultja. Az oldalaink tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik, azzal kapcsolatban minden jogot fenntartunk. Tilos a tőlünk származó információk, termékek, szakmai újdonságok, know-how-k, cikkek kereskedelmi felhasználása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése vagy egyéb felhasználása. A megjelent vagy felhasznált anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

10. Kapcsolati adataink   

Amennyiben a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban kérdése merülne fel, vagy bármely indokkal összefüggésben kapcsolatba kíván velünk lépni, továbbá akkor is, ha leiratkozni kíván a velünk történő kommunikációkról, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen [e-mail: [email protected]], postai úton a 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 6. 3. emelet 23. címen, vagy telefonon a + 36 30 411-9668, illetve a levelezésen tüntesse fel, hogy „Az adatvédelmi tisztviselő részére”. Szükség esetén személyes kapcsolatfelvételre előzetes időpont egyeztetést követően az irodánkban van lehetőség.  

 

A Társaság korábbi adatvédelmi nyilvántartási azonosítói: NAIH-89659/2015., NAIH-89660/2015. 2018. május 25-től a Társaság saját adatvédelmi nyilvántartást vezet.

Az adatvédelmi szabályzatunkat rendszeres időközönként – általában évente – felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk vagy kiegészítjük, hogy megfeleljünk a vonatkozó szabályozásoknak.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018. május 26. napjától visszavonásig.

 

 

Home Privacy policy